Fredning af skolehaverne i Grøndalsparken
Annonce i dagbladene ult. dec.2006

 
F R E D N I N G

FRS 72/2006

Det bekendtgøres herved, at Danmarks Naturfredningsforening overfor Fredningsnævnet for København har rejst forslag til fredning for Skolehaverne i Grøndalsparken. Det samlede areal af fredningsområdet er ca. 1,78 ha.

Fredningen skal ifølge forslaget have til formål:

 -  at sikre området som parkområde
 -  at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning, herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området.
 -  at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og deres anvendelse til fritidsformål

De berørte ejendomme:

Matr.nr. 11 b, 1466 og del af 1538 smst. Utterslev

I henhold til Naturbeskyttelseslovens 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, att.: Frederik Hoedeman, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf. 3917 4000, mail: 

Der vil senere blive indkaldt til offentligt møde om fredningsforslaget.

Fredningsnævnet for København, Fremtidsvej 1, 2860 Søborg.


Hans Chr. Poulsen
formand

 


Opdateret d. 1.1.2007