Københavns Brandvæsens regler
for flugtveje og stigerejsningsareal
på Frode Jakobsens Plads

•  Brev fra Kbh. Brandvæsen 15.febr.2008
•  Regler for flugtveje og stigerejsningsareal
•  Tegning af Frode Jakobsens Plads
med markering af arealer, der skal friholdes
for parkering

 
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
FOREBYGGENDE AFDELING

H.C. Andersens Boulevard 23. 1553 København V
 

  Per Stengade
Vanløse Lokaludvalg
Toftøjevej 3C
2720 Vanløse
      
  Dato:
15. februar 2008
J.nr.:
1089/2008
Direkte tlf.:
3366 2985
Sagsbehandler:
John Fraenkel
 

Vedrørende matr. nr. 213 Vanløse, Frode Jakobsens Plads 2-4. Flugtveje og stigerejsningsareal.

Brandvæsenet har på given foranledning af Vanløse Lokaludvalg foretaget eftersyn den 13. februar 2008 af Frode Jakobsens Plads, sammen med Per Stengade, Vanløse Lokaludvalg, med henblik på det meget store antal cykler der er henstillet på pladsen.

Man skal derfor som følge af det konstaterede, oplyse at der som minimum skal være flugtvejsareal over pladsen, svarende til bredden af udgange fra bygningen (højhuset og Føtex) således at personer kan komme i sikkerhed væk fra bygningen.

Yderligere er der krav om et stigerejsningsareal på pladsen, et areal der går langs hele bygningen, til brug for redning af personer i højhuset.

Dette areal skal som aftalt ved eftersynet være beliggende 3 meter fra facaden, som vist med stiplet linier på medsendte tegning samt have en bredde på min. 4 meter.

Brandvæsenet skal derfor kræve at der etableres foranstaltninger, således at ovenstående flugtvejs- og stigerejsningsarealer er passable.

Brandvæsenets folder "Orientering om brandredningsarealer og tilkørselsveje" vedlægges.

Der skal til brandvæsenet indsendes forslag til en løsning af forholdene.


Ekspedition:
Mandag-torsdag
Fredag

  9.00-15.00
  9.00-14.00
 
Telefon
Telefax
Postgiro
  33 66 29 45
  33 66 49 31
   1 17 19 17


 

Lovgivning:

Disse retningslinier er udarbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglement 1995, kap. 2.1.2, stk. 1 nr. 5 og kap. 6.6.1, stk. 1 og 2 samt "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" april 2006 kap. 6.1 om redningsberedskabets indsatsmulighed og adgangs- og tilkørselsarealer samt arealer til redning og slukning, under hensyntagen til Københavns Brandvæsens køretøjer, hjultryk og drejeradier.

Tilkørselsveje:
•  Tilkørselsveje skal have en bredde på mindst 2,8 meter.
•  Svingende tilkørselsveje skal udformes under hensyntagen til køretøjernes drejeradius, jfr. fig. 1.
•  Porte eller gennemkørsler skal have mindst 2,8 meter fri bredde og mindst 3,4 meter fri højde.
•  Automobilsprøjter skal kunne fremføres til en afstand af højst 40 meter fra enhver indgangsdør.
•  For tilkørselsveje, som kun skal benyttes af automobilsprøjter, kan udvendige drejeradier reduceres til henholdsvis 8,5 og 9,0 m jf. fig. 1.

Tilkørselsveje og brandredningsarealer for drejestiger:
•  Afstanden fra facade med redningsåbninger til brandredningsarealets nærmeste kant, skal være mindst 3 meter og må højst være 10 meter. Afstanden fra nævnte kant til bebyggelse m.v. uden for brandredningsarealet skal være mindst 5 meter, jf. fig. 2.
•  Brandredningsarealet skal have en bredde på mindst 4 meter.
•  Brandredningsarealet må højst have en stigning på 1:20, (5 cm pr. meter)
•  Tilkørselsveje for drejestiger skal have udvendige drejeradier på henholdsvis 9,3 og 9,8 meter, jf. fig. 1.

Belægning:
•  Tilkørselsveje og brandredningsarealer skal være befæstet svarende til en belastning fra et akseltryk på 10.000 kg, og være beregnet til en totalvægt på 18.000 kg, samt en punktlast på 10.000 kg på 30 x 30 cm hvor drejestige skal anvendes.

Afmærkning:
•  Tilkørselsveje og brandredningsarealer må ikke camoufleres men skal tydelig fremtræde som køreveje, f.eks. med afmærkning i form af kantstene, pullerter etc.

Parkering:
•  Parkering o. lign. er ikke tilladt på tilkørselsveje og brand- redningsarealer, hvilket i fornødent omfang skal tilkendegives ved tydelig skiltning eller ved afmærkning på belægningen.

Spærring af tilkørselsveje:
•  På tilkørselsveje må spærring højst etableres et sted.
•  Spærringen kan udføres med en letoplukkelig bom el. lign.. Eventuel aflåsning skal ske med Rukolås 34083 MS, placeret mindst 60 cm over terræn. Alternativt kan der i umiddelbar nærhed opsættes en afmærket nøglecylinder aflåst med samme nøgle, eller en nøgleboks af typen Birepo NB5802, NB5575 eller NB5570 med elektronisk nøgle, hvori nøgle til bom eller lignende ligger. Opsætning af nøglecylinder eller nøgleboks skal altid udføres efter nærmere aftale med Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling, tlf. nr. 3366 2945, i øvrigt i henhold til folderen "Orientering om aflåsning af porte m.v.".

 
Ubebygget areal 0,5 meter   


   Figur 1:  Minimumsmål for svingende tilkørselsveje. Tallene i parentes vedrører tilkørselsveje, der kun skal benyttes af automobilsprøjter.Tegning af Frode Jakobsens Plads


Klik her for at se tegning i stor størrelse

 Til top

Opdateret d. 3.3.2008